Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Oświadczenie gwarancyjne - gwarancja trwałości

Poniższe oświadczenie gwarancyjne składane jest wyłącznie względem klienta sklepu
INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska


NIP: 6423234719
NIP UE: PL6423234719
KRS: 0000944160


(„Sprzedawca”), będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (“Klient”).


6.1.

INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o., z siedzibą w Rybniku, ul, Rudzka 65C, 44-200 Rybnik, zwany dalej „Gwarantem”, gwarantuje prawidłową pracę produktu ze swojej oferty, innego niż wskazane w pkt 6.1.A. - 6.1.D oraz pkt 6.2. poniżej, zwanego dalej „Produktem”, przez okres gwarancji, określony zgodnie z pkt 6.5 poniżej, pod warunkiem jego montażu i eksploatacji zgodnie z instrukcją użytkowania i zaleceniami producenta lub dystrybutora w instrukcji obsługi. Oświadczenie gwarancyjne jest ważne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy Produktów zakupionych na jej terenie. Oświadczenie gwarancyjne lub karta gwarancyjna dostarczana jest Klientowi bezpośrednio wraz z Produktem (lub jako załącznik do wiadomości potwierdzającej zakup Produktu w razie sprzedaży na odległość).

6.1.A.

Dla produktów marki DJI gwarantem jest SZ DJI BaiWang Technology Co, Building No.1.2.7.9,Baiwang Creative Factory, No.1051, Songbai Road,Nanshan Xili District, Shenzhen, China. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. jest wyznaczonym przez producenta pośrednikiem tylko do przekazywania zgłoszeń gwarancyjnych od osób uprawnionych na terenie Polski do wyznaczonych przez DJI autoryzowanych serwisów naprawczych.

6.1.B.

Dla produktów marki RENEWED gwarantem jest Renewed Burgemeester Verderlaan 11E, 3544AD Utrecht, Netherlands. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. jest wyznaczonym przez producenta pośrednikiem tylko do przekazywania zgłoszeń gwarancyjnych od osób uprawnionych na terenie Polski do wyznaczonych przez RENEWED autoryzowanych serwisów naprawczych.

6.1.C.

Dla produktów marki AMAZFIT gwarantem jest Zepp North America Inc 18400 Von Karman Avenue, Suite 130, Irvine, CA, 92612, USA. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. jest wyznaczonym przez producenta pośrednikiem tylko do przekazywania zgłoszeń gwarancyjnych od uprawnionych na terenie Polski do wyznaczonych przez AMAZFIT autoryzowanych serwisów naprawczych.

6.1.D.

Dla produktów marki ECOFLOW gwarantem jest EcoFlow Inc. Addres: Factory Building A202, Founder Technology Industrial Park, North Side of Songbai Highway, Longteng Community, Shiyan Sub-district, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong, China. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. jest wyznaczonym przez producenta pośrednikiem tylko do przekazywania zgłoszeń gwarancyjnych od osób uprawnionych na terenie Polski do wyznaczonych przez ECOFLOW autoryzowanych serwisów naprawczych.

6.2.

Gwarancja nie obejmuje: akcesoriów dodatkowych oraz wymiennych, takich które są lub mogą być narażone na stałe lub zmienne obciążenia, takie jak śmigła, statywy, uchwyty mocujące, przyssawki, szczotki, filtry, suwaki, tarcze, brzeszczoty, wiertła, podeszwy, szlifierki, powłoki lakiernicze, elementy gumowe, koła zębate, łożyska, paski, bębny, pierścienie, cylindry, tłoki, paneweki, szczotki silników, przewody zasilające lub przesyłowe w przypadku uszkodzenia izolacji lub wtyku, elementy toczne lub ruchome; gwarancja nie obejmuje zagnieceń opakowań, wyblaknięć opakowań lub odbarwień, zarysowania, czy wytarcia napisów. Ilekroć niniejsze oświadczenie gwarancyjne odnosi się do Produktu, odniesienie to ma odpowiednie zastosowanie do produktu, którego gwarantem jest jeden z podmiotów wskazanych w pkt 6.1.A. - 6.1.D powyżej.

6.3.

Uprawnionym z Gwarancji jest Klient będący pierwszym nabywcą Produktu. Uprawnienia z Gwarancji nie przechodzą na kolejnych nabywców Produktu. INNPRO Robert Błędowski Sp. z o.o. - ani gwarant wskazany w pkt 6.1.A. - 6.1.D - nie jest stroną dla kolejnego nabywcy Produktu.

6.4.

Warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia zgłoszenia gwarancyjnego przez Gwaranta jest udostępnienie Produktu serwisowi Gwaranta za pośrednictwem Sprzedawcy produktu, wraz z opisem stwierdzonych przez Klienta usterek, zgodnie z poniższymi ustępami, a także przedłożenie dowodu zakupu. Klient proszony jest także o wskazanie widocznego i czytelnego numeru seryjnego Produktu, jeżeli taki występuje.

6.5.

Okres gwarancji:

 • Okres gwarancji Produktu wynosi 24 miesiące; powyższe nie dotyczy akumulatorów wbudowanych w urządzenie lub dołączonych do zestawu.
 • Okres gwarancji na akumulator jest niezależny od okresu gwarancji na inny Produkt i wynosi 12 miesięcy.
 • Okres trwania gwarancji liczony jest od dnia zakupu Produktu u Sprzedawcy (data wskazana w dokumencie sprzedaży Produktu).

6.6.

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie. Gwarancją nie są w szczególności objęte uszkodzenia, które powstały wskutek użytkowania Produktu lub z innych przyczyn następczych, takie jak:

 1. mechaniczne wszelkiego rodzaju, w tym powstałe wskutek przeciążenia lub przegrzania
 2. powstałe na skutek montażu lub używania Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi
 3. powstałe na skutek transportu lub użytkowania Produktu w warunkach niezgodnych ze specyfikacją
 4. powstałe wskutek niewłaściwego przechowywania lub nieodpowiedniej konserwacji Produktu
 5. powstałe wskutek całkowitego wyczerpania zasobów smaru lub oleju w Produkcie
 6. powstałe wskutek silnego zanieczyszczenia wewnątrz lub na zewnętrz Produktu
 7. spowodowane przez użycie akcesoriów niezgodnych z zaleceniami producenta lub dystrybutora Produktu
 8. powstałe na skutek zdarzeń losowych, jak pożar, zalanie, przepięcia elektryczne, wyładowania elektrycznie, itd.
 9. powstałe na skutek działań wojennych, zamieszek, aktów terroru lub wandalizmu
 10. uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanymi modyfikacjami obwodów i niedopasowaniem lub niewłaściwym użyciem akumulatora i ładowarki
 11. uszkodzeń spowodowanych przez problemy z niezawodnością lub kompatybilnością podczas korzystania z nieautoryzowanych części
 12. uszkodzeń spowodowanych działaniem urządzenia przy słabo naładowanym lub uszkodzonym akumulatorze
 13. utraty lub uszkodzenia danych przez Produkt
 14. wszystkich programów, dostarczonych wraz z Produktem lub zainstalowanych później
 15. awarii lub uszkodzeń spowodowanych przez produkty stron trzecich, w tym te, które producent Produktu może dostarczyć lub zintegrować z Produktem na żądanie
 16. uszkodzeń wynikających z pomocy technicznej innej niż autoryzowana przez producenta Produktu
 17. produktów lub części ze zmienioną etykietą identyfikacyjną lub, z których usunięto etykietę identyfikacyjną
 18. niewykonania czynności wymienionych w instrukcji obsługi, przeznaczonych do wykonania przez użytkownika
 19. w przypadku dokonania przez podmiot inny niż Gwarant lub zatwierdzony przez Gwarant, jakichkolwiek napraw, przeróbek, modyfikacji, demontażu w całości lub części lub zmian konstrukcyjnych Produktu. Stwierdzenie zagnieceń na wielowypustach elementów mocujących części rzeczy bądź uszkodzenia plomb, etykiet lub innych zabezpieczeń, uniemożliwienie odczytania zawartych na nich informacji może być potraktowane jak ingerencja podmiotu nieuprawnionego.
 20. uszkodzeń spowodowanych nieprawidłową instalacją, nieprawidłowym użytkowaniem lub działaniem niezgodnym z oficjalnymi instrukcjami użytkowania
 21. W PRZYPADKU DRONÓW DODATKOWO:

 22. uszkodzeń spowodowanych lotami, w których nie zastosowano się do zaleceń w instrukcji użytkowania Produktu
 23. uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem Produktu w złej pogodzie (np. przy silnych wiatrach, deszczu lub burzach piaskowych itp.)
 24. uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem Produktu w środowisku, w którym występują zakłócenia elektromagnetyczne (tj. na obszarach wydobywczych lub w pobliżu wież transmisji radiowej, przewodów wysokiego napięcia, stacji energetycznych itp.)
 25. uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem Produktu w środowisku, w którym występują zakłócenia z innych urządzeń bezprzewodowych (tj. aparatur, bezprzewodowego sygnału wideo, sygnału Wi-Fi itp.)
 26. uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem Produktu przy masie większej niż bezpieczna masa startowa, którą określono w instrukcji użytkowania
 27. uszkodzeń spowodowanych przez wymuszony lot, gdy elementy są zużyte lub uszkodzone.

6.7.

Uprawniony z gwarancji Klient zobowiązany jest zgłosić do Sprzedawcy fakt ujawnienia wady w Produkcie niezwłocznie po jej wykryciu, na następujące dane kontaktowe Sprzedawcy:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska

NIP: 6423234719
NIP UE: PL6423234719
KRS: 0000944160

Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas świadomego używania rzeczy wadliwej.

6.8.

Zgłoszenie wady powinno zawierać:

 • dane imienne i adresowe kupującego, adres e-mail i numer telefonu;
 • wskazanie, na czym polega wadliwość Produktu;
 • wskazanie kiedy, przez kogo i w jakich okolicznościach wada Produktu została stwierdzona;
 • precyzyjne wyliczenie przekazywanych wraz ze zgłoszeniem elementów Produktu (np. „skrzynka, wiertarka, 2 wiertła, bateria”, nie należy używać ogólnych określeń typu komplet, kompletny zestaw, zestaw, śmigła, kable, osłony, instrukcje, zabezpieczenia, itp);
 • określenie typu oczekiwanej naprawy: gwarancyjna, z tytułu niezgodności z umową lub pozagwarancyjna płatna.

6.9.

Gwarant zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych informacji, o ile uzna to za konieczne do prawidłowego rozpatrzenia zgłoszenia. Klient udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta Produkt na koszt Gwaranta. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się wady, Sprzedawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na koszt Gwaranta. Klient może też, według swojego wyboru, dostarczyć Produkt Sprzedawcy we własnym zakresie po uprzednim dokonaniu zgłoszenia roszczenia.

6.10.

Produkt przekazywany do Sprzedawcy powinien być dostarczony czysty i zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu (najlepiej, w miarę możliwości, w oryginalnym opakowaniu). W przypadku agregatów, wszelkie płyny (oleje i paliwo) muszą zostać z Produktu usunięte przez uprawnionego. Sprzedawca ma prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia w przypadku wykrycia płynów.

6.11.

Sprzedawca zapewnia poinformować uprawnionego w przeciągu 14 dni od przyjęcia zgłoszenia o wyniku rozpoznania i zasadności zgłoszenia. W przypadku potwierdzenia wady, Gwarant zapewnia bezpłatne usunięcie wady objętej gwarancją w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Sprzedawcę o wadzie Produktu, a w każdym razie nie później niż w terminie 60 dni od daty odbioru wadliwego Produktu przez serwis Gwaranta, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Gwarant.

6.12.

Jeżeli Produkt jest wadliwy, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany. Gwarant może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy, lub Gwarant może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli usunięcie wady w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta, może on odmówić usunięcia wady. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Gwaranta uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie wadliwości Produktu, wartość Produktu niewadliwego oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu usunięcia wad.

6.13.

W przypadku wymiany Produktu lub uszkodzonych części Produktu na nowe, przechodzą one na własność uprawnionego z gwarancji, w zamian za elementy wadliwe, które przechodzą na własność Gwaranta. Gwarant nie zwraca uszkodzonych części Produktu w przypadku ich wymiany. Klient nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.

6.14.

Odbiór naprawionego Produktu lub Produktu wymienionego następuje za pośrednictwem Sprzedawcy.

ALTERNATYWNA GWARANCJA DJI DOA NA PRODUKTY MARKI DJI

6.15.

W odniesieniu do produktu marki DJI, niezależnie od uprawnień i obowiązków wskazanych w ustępach poprzedzających, Klient ma prawo skorzystać z poniższych warunków gwarancji: jeśli produkt DJI ujawni wady niezwłocznie po zakupie i zostaną one zgłoszone do Sprzedawcy w ciągu siedmiu dni od daty zakupu oraz zostaną one potwierdzone przez pośrednika gwaranta, gwarant (wskazany w ust. 6.1.A. powyżej) dołoży wszelkich starań aby produkt został wymieniony na nowy, wolny od wad w czasie 14 dni roboczych w ramach gwarancji DJI DOA (z angielskiego dead on arrival, tzn. produkt nie działa od dnia zakupu), chyba że Klient wskaże naprawę Produktu jako preferowany sposób usunięcia wady. Postanowienia ust. 6.12. powyżej stosuje się odpowiednio.

6.16.

Usługa gwarancji DJI DOA nie zostanie zrealizowana jeśli:

 1. produkt został Sprzedawcy po ponad siedmiu dniach kalendarzowych od jego zakupu, lub
 2. uprawniony z Gwarancji nie wykazał faktu jego zakupu bezpośrednio od Sprzedawcy, lub
 3. produkt dostarczany przez Klienta w celu wymiany nie obejmuje wszystkich oryginalnych części lub zawiera części uszkodzone z winy użytkownika, lub
 4. po zbadaniu produktu, wykonaniu odpowiednich czynności sprawdzających przez Gwaranta, zgłoszona wada nie zostanie potwierdzona.
 5. ujawnią się błędy lub uszkodzenie produktu spowodowane przez nieautoryzowane użycie lub modyfikację produktu, takich jak ekspozycja na wilgoć, wprowadzanie ciał obcych (wody, oleju, piasku, itd.) lub niewłaściwego montażu lub eksploatacji, lub
 6. zostanie stwierdzone, że etykiety produktu, numery seryjne, znaki wodne itp. zostały podrobione, przerobione itp. lub
 7. usterka jest spowodowana przez niekontrolowane czynniki zewnętrzne, w tym pożary, powodzie, silne wiatry lub uderzenia pioruna.

6.17.

W przypadku braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową Klientowi z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt Sprzedawcy; gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

pixel